ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนน้ำผุดเป็นโรงเรียนสหศึกษา ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2519
โดยนายสมพงษ์ ไกรเทพ กำนันตำบลน้ำผุดสมัยนั้น ได้มีหนังสือแจ้งต่อจังหวัดว่า มีความประสงค์ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2520 ณ ตำบลน้ำผุด โดยมีคณะกรรมการสภาตำบลน้ำผุด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ได้ลงมติขอให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลน้ำผุด โดยท้องถิ่นจะร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นที่สงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านไร่พรุบนเนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งที่ดินที่ก่อสร้างโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัดได้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อกรมที่ดินทราบ
             ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2520 เริ่มดำเนินการจัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณของโครงการอาสาพัฒนาและช่วยเหลือตนเองในฤดูแล้ง พ.ศ. 2520 จำนวน 66,382 บาท และเงินบริจาคของประชาชนตำบลน้ำผุดและตำบลใกล้เคียงสมทบอีก 6,967 บาทรวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 73,349 บาท การดำเนินงานได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากอาจารย์โกวิท สมาธิ ตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนได้จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกของปีการศึกษา 2520 โดยในวันที่ 2 มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันกำเนิดของโรงเรียนวันที่ 4 เมษายน 2520 กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ภิญโญ สาธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ประกาศตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นและให้ชื่อว่า โรงเรียนน้ำผุด วันที่ 7 เมษายน 2520 โดยมี นายมิตร ศรีชาย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์ มารักษาการครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนน้ำผุด
           โรงเรียนน้ำผุด ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งโรงเรียนด้านทิศเหนือติดกับตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอดด้านทิศใต้ติดกับตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง ด้านทิศตะวันออกติดกับตำบลละมอ อำเภอนาโยง ส่วนทิศตะวันตกติดกับตำบลนาพละ บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านไร่พรุ วัดไร่พรุ สถานีอนามัยไร่พรุ