วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
 
          ภายในปี 2565 โรงเรียนน้ำผุดมุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างยั่งยืนปรัชญาของโรงเรียน

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม

(อันวิชาความรู้ ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ)