วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
 
          “ภายในปี ๒๕๖๘ โรงเรียนน้ำผุด มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน”ปรัชญาของโรงเรียน

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม

(อันวิชาความรู้ ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ)