พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2 จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ผ่านเกณฑ์การมาตรฐาน ตามที่สถานศึกษากำหนด
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด
4. สนับสนุน ส่งเสริม จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
5. ปลูกฝังค่านิยม ขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและรักษ์ความเป็นไทย 
6. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
7. จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่า ช่วยเหลือ ร่วมพัฒนา และให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้ NAMPUD 7TC MODEL
4. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพบูรณาการแบบองค์รวม เน้นทักษะงานและทักษะชีวิต มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และมุ่งสู่สาขาวิชาชีพที่มีงาน
5. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง