เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนน้ำผุด

จากแดนดินไพรพงคือดงแต้ว
ช่วยกันแผ้วพบพาสง่าศรี
การศึกษามุ่งมั่นพันทวี
น้ำผุดนี้คือสถาบันดั่งแสงเทียน
เราทุกคนหลอมน้ำใจร่วมใจสร้าง
เพื่อเบิกทางเยาวชนฝึกฝนเขียน
วิริยะอุตสาหะมานะเพียร
ไม่แปรเปลี่ยนตั้งจิตปณิธาน
ดั่งคำขวัญประพฤติดีในศรีศักดิ์
วินัยหนักใจรักเรียนมุ่งเขียนอ่าน
เพียรกีฬากล้ากลั่นนิรันดร์กาล
พัฒนาชุมชนสานลูกเหลืองดำ
สะบัดพลิ้วธงเหลืองดำงามก้องเก็จ
พระพายพัดจักรเพชรประกายล้ำ
ผยองศักดิ์เกียรติยศปรากฏธรรม
คือผู้นำแหล่งความรู้สู่ปวงชน