ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
9 ใบเบิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.48 KB 15
1 แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.52 KB 34
1 PDF แบบขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.23 KB 32
2.1 แบบขอซื้อ NEW Word Document ขนาดไฟล์ 44.28 KB 35
2.1 PDF แบบขอซื้อ NEW Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.1 KB 28
2.2 แบบขอจ้าง NEW Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 15
2.2 PDF แบบขอจ้าง NEW Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.95 KB 7
3.1 รายงานขอซื้อ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ Word Document ขนาดไฟล์ 34.26 KB 13
3.1 PDF รายงานขอซื้อ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.57 KB 27
3.1.1 รายงานขอซื้อ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.95 KB 29
3.1.1 PDF รายงานขอซื้อ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.04 KB 23
3.1.2 รายงานขอซื้อ เกิน ๑๐๐,๐๐๐แต่ไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐ Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 25
3.1.2 PDF รายงานขอซื้อ เกิน ๑๐๐,๐๐๐แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.19 KB 8
3.2 รายงานขอจ้าง ไม่เกิน ๕,๐๐๐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.99 KB 30
3.2 PDF รายงานขอจ้าง ไม่เกิน ๕,๐๐๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.95 KB 24
3.2.1 รายงานขอจ้าง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 13
3.2.1 PDF รายงานขอจ้าง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 8
3.3 รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 14
3.3 PDF รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานขอซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 25
3.4 รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 12
3.4 PDF รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.91 KB 8
4 บันทึกข้อความ รายงานผล อนุมัติ NEW Word Document ขนาดไฟล์ 30.02 KB 15
4 PDF บันทึกข้อความ รายงานผล อนุมัติ NEW Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.24 KB 17
6 ใบสำคัญที่ Word Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 10
6 PDF ใบสำคัญที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 10
7 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.38 KB 27
7 PDF ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.9 KB 23
8 ใบตรวจรับพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 28
8 PDF ใบตรวจรับพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.14 KB 26
13 ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 25
13 PDF ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.21 KB 9
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แผนพัฒนาโรงเรียนน้ำผุด ปี 66-68 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 10