คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878901544
อีเมล์ : wishest30@gmail.com

นายวิรัตน์ ทะเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิตยา ว่องวรานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวนิดา ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวิรัตน์ ทะเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนพพล แป้นไทย
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นายเบ็ญจะ สุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน