คณะผู้บริหาร

นายขจรจิตร ตะหมัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0844415699
อีเมล์ : khajohnjit28@gmail.com

นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเบ็ญจะ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจำลองลักษณ์ เลื่อนเกื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวนิดา ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวมัสลิน เมืองสองสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรินทร์ญา พันธุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายนิวัฒน์ เอียดชะตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน