ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2565 (PA)
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 และวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนน้ำผุด
เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2565 (Performance Agreement : PA)
ในการนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านเป็นอย่างสูง
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด (ประธานกรรมการ)
2. นางจันทร์ทิพย์ รักสม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (กรรมการ)
3. นางภิชญานันทน์ คงทอง ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (กรรมการ)

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,14:38   อ่าน 778 ครั้ง