กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนลินี หนูชู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทำนุ ส้องเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2