กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนลินี หนูชู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายทำนุ ส้องเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2