กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรินทร์ญา พันธุรักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิตยา ว่องวรานนท์
ครูชำนาญการ

นางจำลองลักษณ์ เลื่อนเกื้อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวนิดา ศรีเมือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2