กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรินทร์ญา พันธุรักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางจำลองลักษณ์ เลื่อนเกื้อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวนิดา ศรีเมือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1