กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรเทพ โสมสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจันทิมา เพชรสุทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนิวัฒน์ เอียดชะตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกนกวรรณ สุรชาติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธรรมรินทร์ สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1