กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภา บัวดำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทิมา เพชรสุทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธรรมรินทร์ สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2