กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมัสลิน เมืองสองสี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธิชากร โชติรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชร์สรวง ทองหุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3