กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเบ็ญจะ สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2