กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิสิทธิ์ชัย ไกรเทพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุมนัส เกษแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3