บุคลากรทางการศึกษา

นายสมปอง เสนีย์
ลูกจ้างประจำ

นางเบญจวรรณ สุขโข
ธุรการโรงเรียน

นางสาวอุรารัตน์ พรมลี
พนักงานบริการ

นายเกรียงไกร ดับพันธ์
พนักงานบริการ

นายธีรุตม์ สุขอนันต์
พนักงานบริการ