กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพพล แป้นไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ