กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพพล แป้นไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวผกากานต์ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3