คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศาสตร แสงศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ